Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Jesteśmy w centrum Twojego świata.

    XXIX Liceum Ogólnokształcące

    im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora w Lublinie

Regulamin rekrutacji do XXIX Liceum Ogólnokształcącego
im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora
w LubliniePodstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.59,
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
    (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.)  Dz.U.2017.60,
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły
    I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
    (Dz. U. z dnia 20 marca 2017 r.) Dz.U.2017.586,
  4. Zarządzenie nr 21 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.

 

Zasady rekrutacji

1. O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny
na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu gimnazjalnego. W razie równej liczby tych punktów ostateczne ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły należy do szkolnej komisji rekrutacyjnej.

2. Przy ustalaniu liczby punktów brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum:

KLASA   A

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, język angielski

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski

nauczane języki obce: język angielski oraz (do wyboru) język francuski i język niemiecki

KLASA   B

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

nauczane języki obce: język angielski oraz (do wyboru) język francuski i język niemiecki

3. W przypadku przeliczania na punkty ocen z przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym –  po 18 pkt,

2) bardzo dobrym – po 17 pkt,

3) dobrym – po 14 pkt,

4) dostatecznym – po 8 pkt,

5) dopuszczającym – po 2 pkt.

4. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.

5. W przypadku przeliczania na punkty za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim
lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym
na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1.

10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

11. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły, wybranego oddziału niezależnie od kryteriów, o których mowa powyżej.

12. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi
co najmniej 3 nauczycieli.

13. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

1) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna albo osoba upoważniona przez organ prowadzący,
o której mowa w art. 20zca ust. 3 pkt 2 ustawy;

2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.

14. W przypadku nowo tworzonej szkoły, o której mowa w art. 20zca ust. 1 ustawy – zmiany dokonuje dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, o którym mowa w art. 20zca ust. 3 pkt 1 ustawy, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący, o której mowa
w art. 20zca ust. 3 pkt 2 ustawy.

15. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym;

2) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy;

3) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

4) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami
o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

17. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

18. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

19. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

20. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

21. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego załącza się listy kandydatów oraz informacje, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

22. Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie.

23. Kandydat, we wniosku może wskazać nie więcej niż trzy szkoły.

24. We wniosku, określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

23. Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie:

a) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,

b) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

c) 3 zdjęcia,

d) karta zdrowia (jeśli została wydana).

25. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów na każdym etapie rekrutacji proponuje się stosowanie dodatkowych kryteriów (ex-aequo):

1) kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu
na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

2) kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 u. s. o.: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,

3) ocena zachowania,

4) procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego,

5) średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych,

6) ocena z języka polskiego,

7) ocena z języka obcego.

26. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas pierwszych:

Lp.

Czynności

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
 przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 maja
do 14 czerwca 2017 r.

od 7 lipca
do 17 lipca 2017 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum
i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego  - dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym.

od 23 czerwca
do 27 czerwca 2017 r.

nie dotyczy

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 29 czerwca 2017 r.

do 24 lipca 2017 r.,
do godz. 9:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych:

- przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba dokonania czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 u. p. o, art. 20t ust. 7 u. s. o. w zw.
z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 u. p. w. u. p. o

- w przypadku podjęcia
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 u. p. o.,
art. 20t ust. 7 u. s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art.. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 u. p. w. u. p. o.

30 czerwca 2017 r., godz. 10:00

do 14 lipca 2917 r., godz. 10:00

24 lipca 2017 r., godz. 12:00

do 31 lipca 2917 r., godz. 10:00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo pełnoletniego kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły.

6 lipca 2017 r.,
do godz. 15:001

20 lipca 2017 r.,
do godz. 12:002

1 sierpnia 2017 r.,
do godz. 12:001  

4 sierpnia 2017 r.,
do godz. 10:002

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

7 lipca 2017 r.,
do godz. 10:001

20 lipca 2017 r.,
do godz. 15:002

2 sierpnia 2017 r.,
do godz. 12:001

4 sierpnia 2017 r.,
do godz. 15:002

7.

Postępowanie odwoławcze
w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 158 ust.6-9 u. p. o.)

2 sierpnia 2017 r.1, 3

16 sierpnia 2017 r.2, 3

28 sierpnia 2017 r.1, 3

30 sierpnia 2017 r.2, 3

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

7 lipca 2017 r.1

21 lipca 2017 r.2

3 sierpnia 2017 r.1, 3

17 sierpnia 2017 r.2, 3

3 sierpnia 2017 r.1

7 sierpnia 2017 r.2

29 sierpnia 2017 r.1, 3

31 sierpnia 2017 r.2, 3

1  w przypadku, gdy nie zachodzi  potrzeba dokonania czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 u. p. o., art. 20t ust. 7 u. s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 u. p. w. u. p. o.

2  w przypadku, gdy zachodzi  potrzeba dokonania czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 u. p. o., art. 20t ust. 7 u. s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 u. p. w. u. p. o.

3  postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym art. 158 ust. 6-9 u. p. o.

27. Procedura odwoławcza:

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

2) W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3) W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4) W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie.
Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

5) Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej. Mogą być składane przez rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – przez kandydata.

 Urszula Sławek    

Lublin, dnia 13.04.2017 r.                                                                

                                                                                                         

Copyright © 2018 XXIX Liceum Ogólnokształcące Rights Reserved.