Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego

Lublin, dn. 19.06.2019 r.

 

Dyrektor XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie
ogłasza konkurs ofert
na prowadzenie sklepiku szkolnego  dla uczniów i pracowników szkoły.

 

Informacje o zamawiającym i przedmiocie konkursu

 1. Zamawiający w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Lublin:

XXIX Liceum Ogólnokształcące im cc. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. ,,Zapora”

20-020 Lublin,  ul. Lipowa 25

 1. Zamawiający zaprasza zainteresowanych do składania ofert na “Prowadzenie sklepiku szkolnego                          dla uczniów i pracowników XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie”.
 2. Przedmiot konkursu.
 • Przedmiotem konkursu jest pomieszczenie o powierzchni 11,30 m² na parterze
 • Wyposażenie pomieszczenia stanowi własność poprzedniego najemcy.
 • Bieżące naprawy i remonty oraz wyposażenie pomieszczenia celem dostosowania go do wymogów sanitarnych najemca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
 • Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku na następujących zasadach:
 1. codzienne otwieranie sklepiku w godz. 8:00-14:00 z wyłączeniem dni wolnych od nauki,
 2. utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku i w bezpośrednim jego sąsiedztwie zgodnie  z wymogami odpowiednich służb,
 3. przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz sanitarno-epidemiologicznych,
 4. oferowany asortyment musi być zgodny z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  z póź. zm. oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. z późn. zm. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci,
 5. dopuszcza się sprzedaż artykułów biurowych, papierniczych i higienicznych.

Warunki wymagane od oferentów

 1. Oferent musi być podmiotem gospodarczym, tj. musi być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, do ewidencji działalności gospodarczej i działać na podstawie ustawy o działalności gospodarczej lub Kodeksu Spółek Handlowych.
 2. Oferent musi prowadzić działalność gospodarczą zgodną z profilem działalności objętej postępowaniem konkursowym.
 3. Oferent nie może powierzyć prowadzenia sklepiku innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego.

 Oferta

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę/osoby uprawnione
  do występowania w imieniu oferenta. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
 2. Wypełniony formularz ofertowy (druk w załączeniu) musi zawierać:
 3. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnej z profilem działalności objętej postępowaniem konkursowym,
 4. oferowaną za wynajem miesięczną kwotę netto opisaną cyframi i słownie (kwota obejmuje opłatę za wynajem oraz media),
 5. oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej w pomieszczeniu najmu oraz zapoznaniu się z treścią umowy najmu,
 6. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym.
 7. zobowiązanie do zawarcia umowy najmu w przypadku wyboru oferty.
 8. Oferent zobowiązany jest dostarczyć jako załącznik do oferty zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej lub wpisie do KRS.
 9. Ofertę należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 09.08.2019 r. do godz. 10:00  w zamkniętej kopercie oznaczonej “Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego w XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie”.  Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta oraz danymi kontaktowymi (telefon, mail).

Oferty złożone po wyżej podanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria oceny ofert

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się propozycję wysokości miesięcznej opłaty netto za najem za okresy miesięczne.

 Miejsce i termin otwarcia ofert

 1. Wyboru oferenta dokona komisja konkursowa.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2019 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie wyników konkursu i zawarcia umowy

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły wskazując firmę (nazwę i jej siedzibę) której ofertę wybrano.

Udzielanie  wyjaśnień warunków konkursu

 1. Szczegółowe informacje udzielane są zainteresowanym w dni robocze w godzinach 9:00 do 14:00.
 2. Osobą upoważnioną do kontaktowania jest Pani Małgorzata Koput – specjalista   d/s. gospodarczych,
  81 466 45 70 wewn. 29

Uwagi końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia oferenta w przypadku ofert o rażąco niskiej cenie.

 

Załączniki:

 1. Oferta
 2. Umowa najmu