Pedagog i psycholog

GODZINY PRACY:

Ewa Dąbrowska – pedagog

Poniedziałek             12.00-16.00
Wtorek                       9.00 -13.00
Środa                         8.30-12.30
Czwartek                    9.00-13.00
Piątek                         9.00-13.00

Anna Krawczyk – Durak – psycholog

Poniedziałek – 10.00-15.00

Środa           – 10.00-15.00

Informacje dla uczniów i rodziców na rok szk. 2021/2022:

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 t.j.) oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572).

 1. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
 2. Stypendium szkolne przyznawane jest na:
  1. wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia,
  2. wniosek dyrektora szkoły.
   Do wniosku należy dołączyć:
   – stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
   – w przypadku utraty dochodów stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
 3. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz.U.2019.1507), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z niżej wymienionych okoliczności:
  1. bezrobocia,
  2. niepełnosprawności,
  3. ciężkiej lub długotrwałej choroby,
  4. wielodzietności,
  5. braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  6. alkoholizmu lub narkomanii,
  7. rodziny niepełnej,
  8. zdarzenia losowego.
 4. Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie
  do 15 września danego roku szkolnego.
 5. Wnioski na stypendium można  złożyć w następujący sposób: w formie papierowej złożyć w sekretariacie szkoły albo elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej https://stypendia.edu.lublin.euZasiłki szkolne

Zasiłek szkolny przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  (Dz.U.2019.1481 t.j.) oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572).

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie mieszkających i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuację materialną ucznia).

Zasiłek szkolny przyznawany jest na:

 • wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia,
 • wniosek dyrektora szkoły.

Do wniosku należy dołączyć:

 • stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku’
 • w przypadku utraty dochodów stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony;
 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego:

 • w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin,
 • w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Lublin lub uczęszczających do szkół w innych miejscowościach.

Szczegółowych informacji na temat pomocy materialnej udziela Ewa Dąbrowska-pedagog szkolny

Wyprawka szkolna

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach  Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

 materiał edukacyjny to :
a) materiał do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym,
b) materiał do kształcenia zawodowego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiający realizację programu nauczania zawodu
– mający postać papierową lub elektroniczną;
materiał ćwiczeniowy – to materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności
Na podst. art. 3 pkt 24 lit. a) i b) oraz art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)

 W latach szkolnych 2020/2021–2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

ROK SZKOLNY 2021/2022

1. W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

 uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I i II liceum sztuk plastycznych, klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych;

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

 uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

do kwoty 445 zł:

            dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w   przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:

 •  w roku szkolnym 2020/2021 do: klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II  i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas  II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I i II liceum sztuk plastycznych, klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas  II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych;
 • Zasady udzielania pomocy:
 • Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych realizowana będzie na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
 • Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023 (dotyczy to zarówno szkół prowadzonych przez Miasto Lublin, jak również szkół prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jest.).
 • Termin składania wniosków – do dnia 4 września danego roku szkolnego odpowiednio w 2020 r., 2021 r. i 2022 r.  ustalony został zarządzeniem nr 73/7/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lipca 2020 r.
 • Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Rozliczenie nastąpi po przedłożeniu faktury VAT, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku wyżej wymienionego oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym  w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.
 • Akt prawny:
 • Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022  (Dz.U.2020. 1227).