Harmonogram

Harmonogram rekrutacji 

Lp. Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 17 maja
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00
od 3 sierpnia
do 5 sierpnia 2021 r.
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.od 25 czerwca
do  14 lipca 2021 r.
 nie dotyczy
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.do 14 lipca 2021 r.do 5 sierpnia 2021 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.22 lipca 2021 r.16 sierpnia 2021 r.
5.Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00 
do 17 sierpnia 2021 r.
do 20 sierpnia 2021 r.
do godz. 15:00 
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

2 sierpnia 2021 r.

 

23 sierpnia 2021 r.
7.Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

2 sierpnia 2021 r.

 

23 sierpnia 2021 r.
Terminy MEN: https://www.29lo.lublin.pl/wp-content/uploads/2021/02/terminy-rekrutacja-2021-2022-5.pdf 
Terminy Lubelski Kurator Oświaty