Link: Informacja CKE o egzaminie maturalnym przeprowadzanym
w terminie głównym

Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowano informacje, harmonogram oraz komunikaty dotyczące matury w 2020 roku.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie również publikuje informacje dotyczące organizacji matury w 2020 roku.

Informacje przydatne dla maturzystów

Przebieg egzaminu maturalnego

1. Pisemne egzaminy maturalne:

a) z przedmiotów obowiązkowych – na poziomie podstawowym,

b) z przedmiotów dodatkowych – tylko na poziomie rozszerzonym,

c) z języków obcych nowożytnych zdawanych jako przedmiot dodatkowy – na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

Przedmioty dodatkowe

Maturzysta ma obowiązek zdawać egzamin z 1 przedmiotu dodatkowego.

Maturzysta ma prawo zdawać egzamin maturalny z 5 przedmiotów dodatkowych (nie licząc egzaminu zdawanego obowiązkowo).

Wybór przedmiotu, do którego absolwent przystępuje na egzaminie maturalnym, nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których się uczył na poziomie rozszerzonym w szkole.

Dla egzaminu maturalnego z obowiązkowego przedmiotu dodatkowego nie ustala się progu zdawalności. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z obowiązkowego przedmiotu dodatkowego lub egzamin ten unieważniono, nie ma prawa do egzaminu w trybie poprawkowym w sierpniu.

W roku szkolnym 2019/2020 nie ma części USTNEJ egzaminu maturalnego.