O szkole

Misja

XXIX LO w Lublinie

XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie jest szkołą, która odpowiada na wymagania stawiane przez społeczeństwo wiedzy, zwraca uwagę na procesy globalizacji, dbając przy tym o zachowanie tożsamości kulturowej i narodowej uczniów.

Liceum kształci młodych ludzi, którzy są zainteresowani wszechstronnym rozwojem i osiągnięciem sukcesu oraz pragną w pełni wykorzystać swoje możliwości w wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym oraz moralnym.

Liceum wychowuje człowieka postępującego zgodnie z obowiązującymi w społeczeństwie zasadami, szanującego wolność i sprawiedliwość, odpowiedzialnego za siebie i innych, otwartego na kształcenie się przez całe życie, przygotowanego do podjęcia studiów na wybranym kierunku, swobodnie poruszającego się po rynku pracy w Polsce, Europie i świecie, aktywnego, przedsiębiorczego, ciekawego świata, służącego dobru społeczności lokalnej i ojczyzny.

Wizja

XXIX LO w Lublinie

Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie przekazują uczniom wiedzę, pomagają im w organizowaniu procesu samodzielnego uczenia się, przygotowaniu do uczenia się przez całe życie, inspirują do działań.

Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów do zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności. Oceniają postępy uczniów, dają im informację zwrotną, która pomaga dalej się uczyć, zachęca do wysiłku i pokonywania trudności.

Liceum to szkoła twórcza. Jako organizacja ucząca się, stale dba o indywidualny rozwój zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy, podnoszą kwalifikacje. Wspólnie decydują o planowanych działaniach edukacyjnych i wychowawczych, ściśle i systematycznie współpracują z rodzicami. W szkole panuje klimat sprzyjający nauce i pracy. Wzajemne relacje są oparte na szacunku, życzliwości oraz zaufaniu. Trudne i konfliktowe sprawy rozwiązuje się poprzez dialog i negocjacje.

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej: uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice są zaangażowani w proces edukacyjno-wychowawczy, ściśle współpracują ze sobą, podejmując planowe i celowe działania.